Board Members
Home > About conference > Board Members
  

                                                                                                                                Prof. Xiaoyuan Chen         


                Prof.Lintao Cai                                Prof.Jianjun Cheng                     Prof.Honggang Cui                       Prof.Xingyu Jiang                        Prof. Shaoqin Gong

                                                                               


                Prof.Can Zhang                                   Prof.Chun Li                               Prof. Zhuang Liu                          Prof.Youqing Shen                          Prof. Jun Wang